Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Websitekeurmerk


Tot stand gekomen op 5 februari 2015. Algemene Voorwaarden Websitekeurmerk, gevestigd aan Postbus 16, 5660 AA, te Geldrop, ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 59376406.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
websitekeurmerk: websitekeurmerk, ingeschreven bij de kvk te eindhoven onder nummer 59376406
koop op afstand: de overeenkomst tussen de wederpartij en websitekeurmerk, waarbij in het kader van een door de websitekeurmerk georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen websitekeurmerk en de wederpartij.
product: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de wederpartij en websitekeurmerk.
wederpartij: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.


Artikel 2 Werkingssfeer
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Websitekeurmerk en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Websitekeurmerk, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Websitekeurmerk en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Websitekeurmerk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Alle aanbiedingen van Websitekeurmerk zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.
3. Websitekeurmerk kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Websitekeurmerk daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Websitekeurmerk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Websitekeurmerk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Websitekeurmerk.

Artikel 5 Duur overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Websitekeurmerk de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Websitekeurmerk zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Websitekeurmerk de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Websitekeurmerk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Websitekeurmerk proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. Websitekeurmerk zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Websitekeurmerk kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Websitekeurmerk zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst
1. Websitekeurmerk heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
2. Websitekeurmerk heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
3. De overeenkomst zal in ieder geval eens per kwartaal uitgevoerd worden in de vorm van een nacontrole.
4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Websitekeurmerk het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Websitekeurmerk het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Websitekeurmerk niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
7. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Websitekeurmerk.
8. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Websitekeurmerk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 Prijzen
1. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Websitekeurmerk zijn de prijzen in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4. De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Van alle bijkomende kosten zal Websitekeurmerk tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 8 Prijswijziging
1. Indien Websitekeurmerk met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Websitekeurmerk gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2. Indien Websitekeurmerk het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Websitekeurmerk rustende verplichting ingevolge de wet;
- Websitekeurmerk alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Websitekeurmerk rustende verplichting ingevolge de wet;
- de prijsverhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Websitekeurmerk alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
5. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 9 Koop op afstand
1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
3. Ingeval van Koop op afstand heeft Websitekeurmerk het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Websitekeurmerk geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Websitekeurmerk het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
6. Indien Websitekeurmerk niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Websitekeurmerk geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Websitekeurmerk in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagente lopen.
7. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Websitekeurmerk geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Artikel 10 Levering
1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
3. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.
4. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
5. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Websitekeurmerk de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
6. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
7. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 11 Leveringstermijnen
1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Websitekeurmerk opgegeven termijn.
2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3. Indien Websitekeurmerk gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Websitekeurmerk heeft verstrekt.
4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Websitekeurmerk schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Websitekeurmerk alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Websitekeurmerk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Websitekeurmerk binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Websitekeurmerk aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
2. Websitekeurmerk en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De Overeenkomst bevat een kwartaal betaling, danwel een jaarlijkse betaling.
4. Betaling geschied pas na uitvoering van de overeengekomen dienst in geval van goedkeuring van de aangeleverde website.
5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Websitekeurmerk en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Websitekeurmerk onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Incassokosten
1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Websitekeurmerk, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Websitekeurmerk, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Websitekeurmerk pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Websitekeurmerk de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen {aantal_dagen} dagen te voldoen.
5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Websitekeurmerk in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Websitekeurmerk totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 15 Opschorting
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Websitekeurmerk het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Voorts is Websitekeurmerk bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Websitekeurmerk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Websitekeurmerk kan worden gevergd.
3. Websitekeurmerk behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding
1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Websitekeurmerk bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
- na het sluiten van de Overeenkomst Websitekeurmerk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Websitekeurmerk kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Websitekeurmerk kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.
3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Websitekeurmerk op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien Websitekeurmerk de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Websitekeurmerk niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Websitekeurmerk geleden schade.

Artikel 17 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan Websitekeurmerk of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Websitekeurmerk geen invloed kan uitoefenen en waardoor Websitekeurmerk niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Websitekeurmerk in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
4. Websitekeurmerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Websitekeurmerk zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
6. Zowel Websitekeurmerk als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Websitekeurmerk zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
8. Indien Websitekeurmerk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Websitekeurmerk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. Websitekeurmerk is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Websitekeurmerk.
2. Websitekeurmerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Websitekeurmerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Websitekeurmerk is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Websitekeurmerk kenbaar behoorde te zijn.
4. Indien Websitekeurmerk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Websitekeurmerk beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
5. Websitekeurmerk is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Websitekeurmerk ingeschakelde derden.
6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Websitekeurmerk aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Websitekeurmerk te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Websitekeurmerk vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Websitekeurmerk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
2. Indien Websitekeurmerk door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Websitekeurmerk zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Websitekeurmerk en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 20 Verjaringstermijn
1. Voor alle vorderingen jegens Websitekeurmerk en de door Websitekeurmerk (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Websitekeurmerk ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 21 Intellectuele eigendom
1. Websitekeurmerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Websitekeurmerk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Privacy
1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Websitekeurmerk verstrekt, zal Websitekeurmerk zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
2. Websitekeurmerk mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
3. Het is Websitekeurmerk niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Websitekeurmerk gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Websitekeurmerk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Websitekeurmerk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
5. De Wederpartij gaat akkoord dat Websitekeurmerk de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
6. Websitekeurmerk behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 23 Cookies
1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Websitekeurmerk verstrekt en Websitekeurmerk verzamelt, zal Websitekeurmerk zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
2. Websitekeurmerk mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
3. De informatie die Websitekeurmerk verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
4. Het is Websitekeurmerk niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Websitekeurmerk gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Websitekeurmerk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Websitekeurmerk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
6. De Wederpartij gaat akkoord dat Websitekeurmerk de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
7. Websitekeurmerk behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 24 Nieuwsbrief
1. De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
2. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
3. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
4. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 25 Toepasselijke recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Websitekeurmerk partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 26 Vindplaats
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven onder nummer 59376406.

Download PDF 09-02-2015
.PDF 241 KB